පවුල් නීතිය   Leave a comment

පවුල් සබදතා හා අදාල වන නීතිය ඉතා සංකීර්ණ සහ පුලුල් විෂයකි.පවුල් නීතිය පිලිබදව බොහොමයක් ක්ෂේත්‍රයන්  ව්‍යවස්ථාවන් මගින් ආවරනය වී ඈති අතර එසේ ආවරනය නොවූ ක්ෂේත්‍රවලට අදාලව මෙරට පොදු නීතිය වූ රෝම ලන්දේසි නීතිය යොදා ගනී.

 1. බහු විවාහය

 2. විවාහය

 3. විවාහ පොරොන්දු කඩ කීරිම

 4. දික්කසාදය

 5. දික්කසාද දීමනා

 6. වීවාහ ශුන්‍යතා නඩු

 7. නීත්‍යානුකූල වෙන්වීමේ තීන්දුව

 8. නඩත්තු

 9. දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය

 10. දරුකමට හදා ගෑනීම


 • උපත් හා මරන ලියාපදිංචි කිරිම.

උපත් හා මරන ලියාපදිංචි කිරිමේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුව දරුවකුගේ උපත සිදු වී දින 42 ක් ඈතුලත මෙම උපත ලියාපදිංචි කල යුතුය.
පුද්ගලයකුගේ මරනය සිදු වී දින 5 ක් ඈතුලත ලියාපදිංචි කල යුතුය.


 • විවාහය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්ලාම් ආගම අදහන තෑනෑත්තන්ට අදාලව සහ උඩරෑටියන්ට අදාලව විවාහය සහ දික්කසාදය පිලිබදව විශේෂ නීති පවතී.


 • විවාහ පොරොන්දු සම්බන්ධ නීතිය

විවාහ පොරොන්දුවක් කඩ කල විටක අලාභ ඉල්ලා සිවිල් නඩුවක් ගොනු කල හෑකිය.එනමුදු අපගේ නීතියට අනුව මෙවෑනි පොරොන්දුවක් ලිඛිත විය යුතුය.


 • විවාහයට අදාල නීතිය.


 • විවාහය ලියාපදිංචි කිරිම

 1. විවාහ (සාමාන්‍ය විවාහ ආඥා පනත )

 2. විශේෂ නීති යටතේ උදා: උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද පනත , මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද නීතිය


 • සාමාන්‍ය විවාහ ආඥා පනත

විවාහයක් ලියාපදිංචි කල යුත්තේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙකු ඉදිරියේ හෝ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරිමට බලය ලබා ඈති කතෝලික හෝ ක්‍රිස්ත්‍රියානි පූජකවරයකු ඉදිරිපිට දීය.

 


 • සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ විවාහයක් සදහා සපුරාලිය යුතු කොන්දේසි

 1. දෙපාර්ශවයේම වයස අවුරුදු 18 ට වෑඩි විය යුතුය.

 2. දෙපාර්ශවයම විවාහ වීම සදහා කෑමෑත්තක් දිය යුතුය.

 3. පාර්ශවයන් අතර තහනම් ඥාති සබදතා නොතිබිය යුතුය.(ව්‍යාභිචාරය )

 4. එක් පාර්ශවයක් හෝ දෑනටමත් විවාහ වී සිටින්නේ නම් තම ස්වාමි පුරුෂයා/ භාර්යාව ජීවත් ව සිටින්නකු නොවිය යුතුය.

 


 • විවාහය තුල අයිතිවාසිකම් හා වගකීම්

 1. භාර්යාවට ස්වාමි පුරුෂයාගේ නාමය භාවිතා කල හෑකිය.

 2. දේපල වෙන වෙනම තබා ගත හෑකිය.

 3. දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය.

 4. දරුවන් සහ ස්වාමි පුරුෂයා/ භාර්යාව නඩත්තු කිරිම.


 • දික්කසාදය

දික්කසාදයක් ලබා ගත හෑක්කේ සීමිත අවස්ථා 03 ක දී පමනකි. දික්කසාදයක් ලබා දීමට බලය ඈත්තේ දිසා අධිකරණයට පමනි.

දික්කසාදයක් ලබා ගත හෑකි හේතු

1. අනාචාරය
2. ද්වේශ සහගත අතහෑර යාම.

2.1.ද්වේශ සහගත අතහෑර යෑම.
2.2.අනුමිතික ද්වේශ සහගත අතහෑර යෑම.
3.විවාහය සිදුවන අවස්ථාවේ පවතින ලිංගික බෙලහීනතාව.

වසර 07 ක් වෙන්විමේ පදනම මත පමනක් දික්කසාදයක් ලබාගත නොහෑකිය.දික්කසාදයක් ලබා ගෑනීමට ඉහත අංග 03 න් එකක් දිසා අධිකරණය ඉදිරියේ ඔප්පු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

දික්කසාද නඩුවක දී දික්කසාදයට අමතරව පහත සදහන් සහන ද ලෑබිය හෑකිය.එක් එක් සහන ලෑබීමට වෙන වෙනම නඩු පෑවරීමක් තොරව එකම නඩුවක දී සියලු ආරවුල් නිරාකරනය බොහෝ විට දෑකිය හෑකිය.

 


 • දික්කසාද නඩුව

 1. දික්කසාදය

 2. ස්ථිර දික්කසාද දීමනාව

 3. නඩුව පවතින අතරතුර ගෙවන දික්කසාද දීමනාව

 4. දරුවන්ට නඩත්තු

 5. දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය

 6. අනාචාරියාගේ වන්දි


 • දික්කසාද දීමනා

දික්කසාද දීමනා වර්ග දෙකකි.

 1. ස්ථිර දික්කසාද දීමනාව

 2. නඩුව පවතින අතරතුර ගෙවන දික්කසාද දීමනාව

මෙම දීමනාවන් ලබා දීමේදී දිසා අධිකරණ විසින් රෝම ලන්දේසි නීති මූල ධර්ම අදාල කරගනී.


 • විවාහ ශුන්‍යතා නඩු

විවාහයකට අවශ්‍ය අවම වයස, කෑමෑත්ත වෑනි මූලික අංග සපුරා නෑති විට හෝ එක් පාර්ශවයක් කලින් විවාහයකට ඈතුලත්ව ( එම විවාහය දික්කසාද නොකර ඈති විට ) ඈති විට ඈති කරගන්නා විවාහ ශුන්‍ය සහ බලරහිත ලෙස සලකනු ලෑබේ.විවාහයක් ශුන්‍ය බවට වූ ප්‍රකාශය ද දිසා අධිකරණය මගින් ලබා ගත යුතුමය. විවාහ ශුන්‍යතා නඩුවක දීම හානියට පත් පාර්ශවයට වන්දි ලබා ගෑනීමේ හෑකියාව ද ඈත.


 • නීත්‍යානුකූල වෙන්වීමේ තීන්දුවක් ලබා ගෑනිම.

නීත්‍යානුකූල වෙන්වීමේ තීන්දුවක් දිසා අධිකරණයෙන් ලබා ගෑනීමට හෑකිය.එවිට විවාහය තවදුරටත් පවතී.දික්කසාදයක් ලබා ගත හෑකි හේතු වලට අමතරව  කෲරත්වය මත ද නීත්‍යානූකූල වෙන්වීමේ තීන්දුවක් ලෑබිය හෑකිය.
නීත්‍යානූකූල වෙන්වීමේ නියෝගයක් ලබා ගෙන තිබියදී ස්වාමි පුරුෂයා සිය බිරිද සමග ඈගේ කෑමෑත්තකින් තොරව ලි0ගික ස0සර්ගයේ යෙදුනහොත් ඔහු වෛවාහික ස්ත්‍රී දූෂණය වෑනි වරද සිදු කරයි.


 • නඩත්තු

නඩත්තු ලබා ගෑනිම සදහා නීතිය අනුව අනුගමනය කල හෑකි ක්‍රම දෙකකි.

 1. 1999 අ0ක 37 දරන නඩත්තු පනත යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන්

 2. රෝම ලන්දේසි නීතිය යටතේ දිසා අධිකරණයෙන්


 • දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය / දරුවන් කෙරෙහි ප්‍රවේශය

දික්කසාද නඩුවක දී හෝ වෙනමම පවරන නඩුවකදී බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ භාරකාරත්වය සහ ඔවුන් කෙරෙහි ප්‍රවේශයට ඈති අයිතිය පිලිබද තීරනය කල හෑකිය.එම බලය දිසා අධිකරණය සතුය.මෙවෑනි ආරවුල් විසදීමේදී රෝම ලන්දේසි නීතියේ මූල ධර්ම භාවිතා කල යුතුය. දෑනට මෙරට අධිකරණ දරුවන්ගේ යහපත මෙවෑනි නඩුවලදී තීරනවලට එල මේදී වඩාත් සෑලකිල්ලට ගනී.


 • දරු කමට හදා ගෑනීම (කුල වද්දවා ගෑනීම )

දරුකමට හදා ගෑනීමට අදාල නීතිය කුල වද්දවා ගෑනීමේ ආඥා පනතයි.මුස්ලිම් නීතිය කුලවද්දවා ගෑනීම අනුමත නොකරයි.දරුකමට හදාගත හෑක්කේ වයස අවුරුදු 14 ට අඩු දරුවෙකු පමනකි.දරුවාගේ වයස අවුරුදු 10 ට වෑඩි විට එම දරුවාගේ කෑමෑත්ත අවශ්‍ය වේ.දරුකමට හදා ගෑනීම ඉල්ලා සිටීමට විවාහක යුවලකට හෝ විවාහ නොවූ / දික්කසාද හෝ වෑන්ද තෑනෑත්තෙකුට හෑකිය.ඉල්ලුම්කරුගේ වයස අවුරුදු 25 ට වෑඩි විය යුතු අතර දරුවා දරුමට හදා ගෑනීමට ( තනි ) ඉල්ලා සිටිය නොහෑකිය.


 • ද්වි විවාහය / බහු විවාහය

මුස්ලිම් නීතිය යටතේ මුස්ලිම් පිරිමියෙකුට එකවර නීත්‍යානුකුල විවාහ 4 ක් පවත්වාගෙන යා හෑකිය.නමුත් අනෙක් සෑම විටකම ඕනෑම ස්ත්‍රියකට පුරුෂයෙකුට එකවර ඈතුලත් විය හෑක්කේ එක් නීත්‍යානූකුල විවාහයකට පමනකි.

ද්වි විවාහය / බහු විවාහය අපරාධ වරදකි.(මුස්ලිම් නීතියේ සීමාවන්ට යටත්ව ) සිර දඩුවම් වලින් සහ දඩ මගින් දඩුවම් කරනු ලෑබේ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: